วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ข้อสอบเรื่องแผ่นธรณีภาคและการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภาค

แบบทดสอบเรื่อง ธรณีภาค
 1. โลกประกอบด้วยธาตุชนิดใดเป็นส่วนใหญ่
 ก. เหล็ก  และ  อลูมิเนียม
 ข. สังกะสี  และ  ปรอท
 ค. นิกเกิล และ เหล็ก
 ง. อลูมิเนียม  และ  นิกเกิล
 2. เครื่องบันทึกคลื่นแผ่นดินไหวมีชื่อเรียกว่าอะไร
 ก. ไซสโมกราฟ
 ข. บารอมิเตอร์
 ค. สเฟียร์โรมิเตอร์
 ง. ไกเกอร์  มูเลอร์  เคาเตอร์
 3. คาบอุบัติซ้ำมีความหมายตรงกับข้อใด
 ก. ระยะเวลาของการเกิดแผ่นดินไหวในแต่ละครั้ง
 ข. รอบเวลาของการเกิดแผ่นดินไหว ณ บริเวณหนึ่งๆ
 ค. บริเวณที่เกิดแผ่นดินไหวเป็นประจำ
 ง. การเกิดแผ่นดินไหวหลังภูเขาไฟระเบิด
 4. เหตุใดจึงต้องมีการกำหนดขนาดของแผ่นดินไหว
 ก. เพื่อตรวจสอบการเกิดแผ่นดินไหวล่วงหน้า
 ข. เพื่อทราบถึงศูนย์กลางของการเกิดแผ่นดินไหว
 ค. เพื่อทราบผลกระทบหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
 ง. เพื่อป้องกันการเกิดแผ่นดินไหว
 5. ภูเขาไฟมีพลังมีความหมายตรงกับข้อใด

 ก. ภูเขาไฟที่มีการระเบิดอย่างรุนแรง
 ข. ภูเขาไฟที่กำลังก่อตัวแต่ยังไม่มีการระเบิด
 ค. ภูเขาไฟที่เกิดขึ้นมานานมาก
 ง. ภูเขาไฟที่มีการระเบิดค่อนข้างถี่
 6. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก
ก. ขอบแผ่นธรณีแยกออกจากกัน
ข. ขอบธรณีซ้อนทับกัน
ค. ขอบแผ่นธรณีเคลื่อนเข้าหากัน
ง. ขอบแผ่นธรณีเคลื่อนผ่านกัน
 7. ข้อใดต่อไปนี้เป็นตัวกำหนดชื่อหินตะกอนภูเขาไฟ
 ก. ขนาดและลักษณะของชิ้นส่วนที่พ่นออกมา
 ข. ขนาดของภูเขาไฟ
 ค. ส่วนประกอบของหิน
 ง. ปริมาณของแร่ธาตุที่เป็นองค์ประกอบของหิน
 8. แผ่นธรณีภาคของโลกแบ่งย่อยเป็นกี่แผ่น
 ก. 11 แผ่น
 ข. 12 แผ่น
 ค. 13 แผ่น
 ง. 14แผ่น
 9. ข้อใดคือความสำคัญของการศึกษาค้นคว้าทางธรณีวิทยา
 ก. เพื่อหาสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
 ข. เพื่อหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ
 ค. เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
 ง. ถูกทุกข้อ
 10. หลักฐานทุกข้อต่อไปนี้สนับสนุนว่าแผ่นธรณีภาคมีการเคลื่อนที่ยกเว้นข้อใด
 ก. ลักษณะการเกิดเทือกเขาหิมาลัย
 ข. ปรากฏการณ์น้ำพุร้อน
 ค. รอยโค้งเว้าของแผนอเมริกาใต้และแผ่นแอฟริกาเชื่อมกันได้พอดี
 ง. สิ่งมีชีวิตริมชายฝั่งแผ่นธรณีภาคด้านเดียวกันมีความคล้ายคลึงกัน
 11. นักวิทยาศาสตร์ศึกษาโครงสร้างภายในพื้นโลกโดยวิธีใด
 ก. สัญญาณภาพผ่านดาวเทียม
 ข. ซากดึกดำบรรพ์ (Fossil)
 ค. คลื่นความสั่นสะเทือนขณะเกิดแผ่นดินไหว
 ง. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 12. ชั้นใดของโลกมีอุณหภูมิสูงที่สุด
 ก. แมนเทิล
 ข. แก่นโลก
 ค. เปลือกโลกชั้นใน
 ง. ระหว่างแก่นโลกกับแมนเทิล
 13. หินที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ ลักษณะของผลึกจะเป็นอย่างไร
 ก. ผลึกขนาดใหญ่กระจายอยู่ทั่วไปในเนื้อหิน
 ข. ผลึกขนาดใหญ่อยู่บางบริเวณของหิน
 ค. ผลึกขนาดเล็กสลับกับผลึกขนาดใหญ่
 ง. ไม่มีผลึก
 14. คำกล่าวใดผิด
 ก. โลกกำเนิดมาได้ประมาณ 4600 ล้านปี
 ข. แก่นโลกชั้นนอกเป็นของเหลว
 ค. แก่นโลกชั้นในเป็นของแข็ง
 ง. ทั้งแก่นโลกชั้นนอกและชั้นในต่างเป็นของเหลว
 15. คลื่นพื้นผิวคือ ?
 ก. คลื่นปฐมภูมิหรือคลื่น P
 ข. คลื่นทุติภูมิหรือคลื่น S
 ค. คลื่นแรงเฉือนหรือคลื่น S
 ง. คลื่น P และ S
16. แผ่นดินไหวขนาด 6 ริคเตอร์ทำให้เกิด ?
 ก. อาคารสิ่งก่อสร้างโดยมากเสียหาย สะพานพังทลาย
 ข. อาคารที่มีการออกแบบและโครงสร้างที่ไม่ดีเสียหาย กำแพงพังล้ม
 ค. ทุกสิ่งทุกอย่างเสียหายวัตถุทุกอย่างกระเด็นปลิวว่อนในอากาศ
 ง. ต้นไม้โอนเอน เครื่องประดับบ้านเคลื่อนที่ได้ สิ่งก่อสร้างเสียหายเล็กน้อย
 17. ภูเขาไฟฟูจิในญี่ปุ่น เป็น ?
 ก. ภูเขาไฟมาร์
 ข. ภูเขาไฟรูปโล่
 ค. กรวยภูเขาไฟสลับชั้น
 ง. จุกลาวา
 18. อัลเฟรดเวเกเนอร์ เสนอทฤษฎีทวีปเลื่อนหลักฐานข้อใดสนับสนุน
 ก. รูปร่างของทวีปประกบกันได้พอดี
 ข. ความคล้ายคลึงกันของซากดึกดำบรรพ์ที่พบในบราซิลและแอฟริกา
 ค. หลักฐานในการเคลื่อนที่ของเกาะบางเกา
 ง. ทุกข้อรวมกัน
 19. กลไกที่ทำให้เกิดกระบวนการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกเกิดจาก
 ก. การหมุนของโลกและแรงดึงดูดของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ชักจูงให้เกิดกระบวนการของทวีปเลื่อน
 ข. เพลตธรณีชั้นนอกถูกดึงดูดให้ขยายตัวจากจุดกลาง
 ค. การพาความร้อนในแมนเทิล
 ง. การแยกของแผ่นทวีป
 20. คำกล่าวใดผิด
 ก. จากทฤษฎีของทวีปลอย พัฒนาไปสู่ความคิดใหม่คือทวีปแยก
 ข. ทฤษฎีเพลต เทกโทนิกส์ เป็นทฤษฎีที่รวมแนวความคิดของทวีปลอยและทวีปแยก
 ค. ทฤษฎีเพลต เทกโทนิกส์ กล่าวว่า เปลือกโลกชั้นนอกสุดไม่ได้นิ่งอยู่กับที่ทั้งด้านรูปร่างและขนาดของมันจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
 ง. ทฤษฎีเพลต เทกโทนิกส์ กล่าวว่า เปลือกโลกชั้นนอกมีรูปร่างและขนาดคงที่
เฉลย
1. ค.      2. ก.      3. ข.      4. ค.      5. ง.       6. ข.      7. ก.      8. ค.       9. ง.       10. ข.    11. ค.    12. ข.        13. ง.     14. ง.     15. ง.      16. ง.     17. ค.    18. ง.     19. ค.    20. ง. 
ทำโดย นางสาวนภัส ยืนยง   ม.4/4 เลขที่ 43 ข้อ1-16  
นางสาวจันทร์กมล       เฟื่องสำรวจ  ม.4/4 เลขที่28  ข้อ17-20
ที่มา หนังสือ โลกดาราศาสตร์และอวกาศม.5 และEntrance
        เรียบเรียงโดย ทวีศักดิ์ บุญบูชาไชย
        สำนักพิมพ์ พ.ศ.พัฒนาจำกัด

แบบทดสอบเรื่องการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภาค

 21.สาเหตุของการเกิดภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว เกิดจากสาเหตุใด
ก.แผ่นธรณีภาคเคลื่อนที่ชนกัน                                                     ข.แผ่นธรณีภาคเคลื่อนที่เฉือนกัน
ค.แผ่นธรณีภาคเคลื่อนที่แยกออกจากกัน                                      ง.ถูกทุกข้อ
22.เมื่อแผ่นธรณีภาค 2 แผ่นเคลื่อนที่ชนกันบริเวณขอบที่ชนกันจะเป็นอย่างไร
ก.ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะเปลือกโลกหยุดอยู่กับที่               
ข.เปลือกโลกเกิดการซ้อนกันและโค้งงอขึ้นกลายเป็นภูเขา
ค.เปลือกโลก 2 ทวีปเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงจมลงใต้มหาสมุทร
ง.เกิดหลุมกว้างขนาดใหญ่กลายเป็นทะเลสาบและเกิดกระแสน้ำวนในเวลาต่อมา
23.ข้อใด ไม่ ถูกต้องเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภาค
ก.แผ่นธรณีภาคแต่ละแผ่นเคลื่อนที่ในทิศทางเดียวกัน                    
ข.แผ่นธรณีภาคแผ่นเล็ก ๆ จะมีพื้นที่หายไป
ค.แผ่นธรณีภาคแต่ละแผ่นอาจเกิดการกระแทกซึ่งกันและกัน      
ง.แผ่นเปลือกโลกแผ่นใหญ่จะเคลื่อนที่ไปพร้อมกับทวีปเคลื่อนอย่างช้า
24.การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภาคในข้อใดที่ ไม่ มีอิทธิพลจากภายใต้ผิวโลก
ก.การกร่อน                                                                                      ข.การเกิดภูเขา
ค.แผ่นดินไหว                                                                                  ง.ภูเขาไฟระเบิด
25.ข้อใดไม่ใช่ลักษณะการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภาค
ก.ขอบแผ่นธรณีแยกออกจากกัน                                                      ข.ขอบแผ่นธรณีเคลื่อนซ้อนทับกัน
ค.ขอบแผ่นธรณีเคลื่อนเข้าหากัน                                                      ง.ขอบแผ่นธรณีเคลื่อนผ่านกัน
2 6.หลักฐานทุกข้อต่อไปนี้สนับสนุนว่าแผ่นธรณีภาคมีการเคลื่อนที่ยกเว้นข้อใด

ก. ลักษณะการเกิดเทือกเขาหิมาลัย                                                    
ข. ปรากฏการณ์น้ำพุร้อน       
ค. รอยโค้งเว้าของแผนอเมริกาใต้และแผ่นแอฟริกาเชื่อมกันได้พอดี
ง. สิ่งมีชีวิตริมชายฝั่งแผ่นธรณีภาคด้านเดียวกันมีความคล้ายคลึงกัน
27.กลไกที่ทำให้เกิดกระบวนการเคลื่อนที่ของธรณีภาคเกิดจากอะไร
ก. การหมุนของโลกและแรงดึงดูดของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ชักจูงให้เกิดกระบวนการของทวีปเลื่อน
ข. เพลตธรณีชั้นนอกถูกดึงดูดให้ขยายตัวจากจุดกลาง
ค. การพาความร้อนในแมนเทิล                                                         
. การแยกของแผ่นทวีป
28.ถ้าแผ่นธรณีภาค 2 แผ่นเคลื่อนที่แยกจากกันที่เทือกสันเขากลางมหาสมุทร จะเกิดผลตามข้อใด
ก.การขยายตัวของทวีป                                                                       ข.เกิดภูเขาไฟใต้มหาสมุทร
ค.เกิดแผ่นดินไหวใต้มหาสมุทร                                                       ง.เกิดการขยายตัวของมหาสมุทร
29.การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภาคแบ่งเป็นกี่แบบ
ก. 1 แบบ                                                                         ข. 2 แบบ
ค. 3 แบบ                                                                          ง. 4 แบบ
30. สิ่งใดที่ทำให้แผ่นธรณีภาคในแต่ละส่วนมีอัตราการเคลื่อนที่ไม่เท่ากัน
ก. การเคลื่อนตัวของแมกมาในชั้นเนื้อโลกไม่เท่ากัน                       ข. ความร้อนของแมกมาในชั้นเนื้อโลก 
ค. การเคลื่อนตัวของหินหนืดในชั้นแก่นโลก                                   ง.ถูกทุกข้อ
31.การชนกันระหว่างแผ่นธรณีภาคใดทำให้เกิดร่องลึกญี่ปุ่น
ก.ยูเรซีย – แปซิฟิก                                                                            ข.ยูเรเซีย – ออสเตรเลีย
ค.แปซิฟิก – ออสเตรเลีย                                                                    ง.แอฟริกา – อเมริกา
32.การขยายตัวของพื้นทะเลเกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภาคแบบใด
ก. แผ่นธรณีภาคแยกออกจากกัน                                                       ข.แผ่นธรณีภาคเคลื่อนที่ผ่านกัน
ค.แผ่นธรณีภาคใต้มหาสมุทรชนกับแผ่นธรณีภาคใต้มหาสมุทร
ง. แผ่นธรณีภาคใต้มหาสมุทรชนกับแผ่นธรณีภาคพื้นทวีป
33.การที่แผ่นธรณีภาคใต้มหาสมุทรชนกับแผ่นธรณีภาคพื้นทวีปจะทำให้เกิดสิ่งใดขึ้น
 ก. แนวภูเขากลางมหาสมุทร                                                            ข. การขยายตัวของพื้นที่ทะเล
ค. แนวภูเขาไฟชายฝั่ง                                                                        ง. เทือกเขายาว
34.บริเวณที่มีโอกาสเกิดภูเขาไฟมากที่สุด คือ บริเวณใด
ก. แนวรอยต่อระหว่างแผ่นธรณีภาค                                                 ข. บริเวณที่มีการมุดตัวของแผ่นธรณีภาค
ค. บริเวณที่มีการชนกันของแผ่นธรณีภาค                                         ง. บริเวณที่มีการแยกห่างจากกันของแผ่น
15.การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภาคแบบเคลื่อนเข้าหากันมีกี่แบบ
ก. 2แบบ                                                                                              ข. 3แบบ
ค. 4 แบบ                                                                                              ง. 5 แบบ

เฉลย
21.ง     22.ข     23.ก    2 4.ก     25.ข     26.ข     27.ค     28.ง    2 9.ค     30.ก     31.ก     32.ก     33.ค     34.ข     35.ข
  
ทำโดย นายฤิทธิชัย ใจผ่อง ม.4/4 เลขที่3
ที่มา หนังสือ โลกดาราศาสตร์และอวกาศม.5 และEntrance
        เรียบเรียงโดย ทวีศักดิ์ บุญบูชาไชย
        สำนักพิมพ์ พ.ศ.พัฒนาจำกัด


แบบทดสอบเรื่องรอยต่อของแผ่นธรณีภาค
36.แผ่นธรณีภาคของโลกแบ่งเป็นหลักเป็นกี่แผ่น
ก.  11 แผ่น           ข.  12 แผ่น           ค.  13 แผ่น           ง.  14แผ่น
37.แผ่นธรณีแบ่งเป็น 2 แบบคืออะไรบ้าง
ก. แผ่นธรณีทวีปและแผ่นธรณีภาค                ข. แผ่นธรณีภาคและแผ่นธรณีมหาสมุทร
ค. แผ่นธรณีทวีปและแผ่นธรณีใต้มหาสมุทร               ง. แผ่นธรณีมหาสมุทรและแผ่นธรณีภาค
38.ได้สมมุติฐานว่าผืนแผ่นดินทั้งหมดของโลกแต่เดิมเป็นแผ่นดินผืนเดี่ยวกัน เรียกว่าอะไร
ก. พันทาลัส         ข. พันเจีย              ค. ลอเรเซีย         ง. กอนด์วานา
39.ลอเรเซียประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
ก. ทวีปอเมริกา,แอฟริกา                                                         ข. ทวีปยูเรเซีย,อินเดีย
ค. ทวีปอเมริกาเหนือ,ทวีปยูเรเซีย,กรีนแลนด์ (ยกเว้น อินเดีย)  ง. แอฟริกา,อินเดีย,ออสเตรเลีย
40.แผ่นเปลือกโลกใดที่รองรับประเทศไทย                                                                                                                                  
ก.แผ่นยูเรเซีย      ข.แผ่นออสเตรเลีย            ค.แผ่นแปซิฟิก       ง. แผ่นแอนตาร์กติกา                                       
41. พันเจียเริ่มแยกออกเป็นทวีปใหญ่ 2 ทวีป คือทวีปอะไร                                                                                                       
ก. อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้                              ข. ยุโรป และเอเชีย                                                                                       
ค. ทวีปแอฟริกาและลอเรเซีย                                 ง.ลอเรเซียและกอนด์วานา                                                                   
42. ข้อใดไม่ใช่หลักฐานและข้อมูลต่างๆ ที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์เชื่อในทฤษฎีการแปรสัณฐานแผ่นธรณีภาค                     
ก. รอยต่อของแผ่นธรณีภา
ข.  รอยแยกของแผ่นธรณีภาค และอายุของหินบนเทือกเขากลางมหาสมุทร                          
ค. การค้นพบซากดึกดำบรรพ์                          
ง. การไหลเวียนของกระแสน้ำ
43.  ผืนแผ่นดินที่เป็นทวีปต่าง ๆ ในปัจจุบันอยู่บนแผ่นธรณีแผ่นใด
ก. แผ่นธรณีภาค            ข.  ภาคพื้นทวีป
ค.พันเจีย                          ง. แผ่นธรณีภาค และ ภาคพื้นทวีป       
  
เฉลย                                                                                   
 36. ข      37.ค.      38. ข      39. ค.    40. ก      41. ง      42. ง      43. ง 

ทำโดย นางสาวจันทร์กมล       เฟื่องสำรวจ  ม.4/4 เลขที่28  
ที่มา http://www.anek2009.ob.tc/earth_astro/eart4.html 
      
 แบบทดสอบเรื่องรอยแยกของแผ่นธรณีภาค

44.แผ่นธรณีภาคที่เป็นแผ่นทวีปและแผ่นมหาสมุทรมีกี่แผ่น
ก.5 แผ่น     ข.6 แผ่น    ค. 9 แผ่น   ง.13 แผ่น
45. แผ่นเปลือกโลกขนาดใหญ่รองรับส่วนใด
ก. ทวีป   ข. มหาสมุทร    ค.ทวีปและมหาสมุทร      ง.เกาะในมหาสมุทร
46.การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภาค มีลักษณะเป็นอย่างไร
ก.บางส่วนแยกห่างออกจากกัน                 ข.บางส่วนเข้าใกล้กันหรือกระทบกัน
ค.บางส่วนมุดลงใต้อีกแผ่นหนึ่ง                 ง.บางส่วนถูกดันให้โค้งงอขึ้น
จ.บางส่วนหลอมตัวเป็นแมกมาในชั้นเนื้อโลก
ข้อใดถูกต้อง
ก.ข้อ ก, ข. และ ค.                          ข.ข้อ ก,ค,ง และ จ
ค.ข้อ ก,ข,ค และ ง                           ง.ข้อ ก,ข,ค,ง และ จ
47. หลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎี ทวีปเลื่อนของ ดร.เวเกเนอร์ โดยพิจารณาจากรอยต่อของแผ่นธรณีภาค ข้อใดถูกต้อง?
ก.       ขอบตะวันตกของอเมริกาใต้ สามารถต่อกับขอบตะวันออกของแอฟริกาใต้พอดี
ข.       ขอบตะวันออกของอเมริกาใต้ สามารถต่อกับขอบตะวันตกของแอฟริกาใต้พอดี.
ค.       ขอบตะวันตกของอเมริกาเหนือ สามารถต่อกับขอบตะวันตกของแอฟริกาใต้พอดี
ง.       กรีนแลนด์ ยุโรป และเอเชีย ต่อเข้ากับขอบตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาเหนือ
48.การที่แผ่นธรณีภาคใต้มหาสมุทรเคลื่อนตัวแยกออกไปทั้งสองข้าง เนื่องจากแมกมาแทรกตัวขึ้นมาตามรอยแยก พื้นทะเลจะขยายกว้างออกไปทั้งสองด้าน เรียกกระบวนการเกิดนี้ว่าอะไร
ก.การขยายตัวของพื้นทะเล                 ข.การขยายตัวของมหาสมุทร
ค.การขยายตัวของพื้นทวีป                    ง.การขยายตัวของแผ่นธรณีภาค
49.เทือกเขากลางมหาสมุทรเกิดขึ้นได้อย่างไร
ก.ขอบแผ่นธรณีภาคเคลื่อนเข้าหากัน                              ข.ขอบแผ่นธรณีภาคเคลื่อนที่ผ่านกัน
ค.ขอบแผ่นธรณีภาคแยกออกจากกัน                               ง.ถูกทุกข้อ
50.สิ่งใดที่ทำให้แผ่นธรณีภาคในแต่ล่ะส่วนมีอัตราการเคลื่อนที่ไม่เท่ากัน
ก.การเคลื่อนตัวของแมกมาในชั้นเนื้อโลกไม่เท่ากัน
ข.ความร้อนของแมกมาในชั้นเนื้อโลก
ค.การเคลื่อนตัวของหินหลอมละลายในชั้นแก่นโลก
ง.ถูกทุกข้อ
51.นอกจากหลักฐานรอยต่อแผ่นธรณีภาค รอยแยกของแผ่นธรณีภาคและการค้นพบซากดึกดำบรรพ์แล้วยังมีหลักฐานใดอีกที่ยืนยันสมมติฐานของเวเกเนอร์
ก.สนามแม่เหล็กโลกโบราณ
ข.การค้นพบภูเขาไฟที่เกิดขึ้นใหม่ๆ
ค.การเปลี่ยนแปลงของอากาศที่ทำให้เกิดการสะสมตัวของตะกอนในบริเวณ
ง.ข้อ 1 และ 3 ถูก
52.การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภาคอย่างช้าๆทำให้เกิดอะไร
ก.แผ่นดินไหว                                                        ข.การแทรกตัวขึ้นมาของแมกมา
ค.คลื่นน้ำใต้มหาสมุทร                                            ง.การเคลื่อนตัวของทวีป
53.จากการพบหินบะซอลต์ที่รอยแยกบริเวณเทือกเขากลางมหาสมุทร แอตแลนติก อายุของหินที่อยู่บริเวณดังกล่าวเป็นอย่างไร?   
ก. หินบะซอลต์ที่อยู่ไกลจากรอยแยกมีอายุมากกว่าหินบะซอลต์ ที่อยู่ใกล้รอยแยก
ข. หินบะซอลต์ที่อยู่ไกลจากรอยแยกมีอายุน้อยกว่าหินบะซอลต์ ที่อยู่ใกล้รอยแยก
ค. หินบะซอลต์ที่อยู่ไกลจากรอยแยกมีอายุน้อยกว่าหินบะซอลต์ ที่อยู่ในรอยแยก
ง. ข้อ ข และ ค ถูก
54.การเกิดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นส่วนใดของโครงสร้างโลก
ก.ฐานธรณีภาค                          ข.ธรณีภาค .
ค.แก่นโลก                                 ง.ชั้นโครงสร้างโลกที่มีหินหลอมละลาย
55.โครงสร้างและอายุหินรองรับแผ่นธรณีภาคจะมีอายุเป็นอย่างไร
ก.อายุมากขึ้นบริเวณเทือกเขากลางมหาสมุทร และอายุน้อยสุดเมื่อเข้าใกล้ขอบทวีป
ข.บริเวณเทือกเขากลางสมหาสมุทรและใกล้ขอบทวีปมีอายุเท่ากัน
ค.อายุอ่อนสุดบริเวณเทือกเขากลางสมหาสมุทร และอายุมากขึ้นเมื่อเข้าใกล้ขอบทวีป.
ง.ไม่มีข้อถูก
13.นักธรณีวิทยาแบ่งแผ่นธรณีภาคของโลกออกเป็นกี่ประเภท
ก. 3                                         ข. 1
ค. 4                                     ง. 2.
56. ส่วนที่เรียกว่า "ธรณีภาค (Lithosphere)" หมายถึงส่วนใด?
ก. เปลือกโลกและเนื้อโลก
ข. ส่วนที่เป็นของแข็งทั้งหมด
ค. ส่วนที่เป็นของเหลวหนืด
ง.ส่วนบนของเนื้อโลกรวมกับเปลือกโลก.
57.บริเวณที่อยู่เหนือชั้นหินหนืด หมายถึงข้อใด
ก.ธรณีภาค                              ข.ฐานธรณีภาค
ค.แผ่นเปลือกโลก                    ง.ธรณีภาคชั้นนอก

เฉลย 
1.        2.ค          3.          4.          5.          6.          7.          8.          9.          10.       11.       12.       13.      14.  
15.
 ทำโดย นางสาว ศิรินภา เจริญแก้ว ม.4/4 เลขที่ 36
ที่มา หนังสือ โลกดาราศาสตร์และอวกาศม.5 และEntrance
        เรียบเรียงโดย ทวีศักดิ์ บุญบูชาไชย
        สำนักพิมพ์ พ.ศ.พัฒนาจำกัด

คำถามท้ายบท เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง(ธรณีภาค)

58.หลักฐานที่แสดงว่าทวีปต่างๆเคยเชื่อมต่อกันมีอะไรบ้าง
ตอบ      รูปร่างของขอบทวีปที่สามารถเชื่อมต่อกันได้ , การพบซากดึกดำบรรพ์ชนิดเดียวกัน , การพบกลุ่มหินประเภทและอายุเดียวกัน , แนวเทือกเขาที่มีลักษณะเหมือนกันและต่อกันได้ และ การพบหินอายุเดียวกันที่เกิดจากการสะสมตัวของตะกอนธารน้ำแข็ง

59.นัก เรียนเข้าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของทวีปอย่างไร ให้อธิบายและยกตัวอย่างหลักฐานหรือข้อมูลที่นักวิทยาศาสตร์ใช้เป็นเหตุผล สนับสนุน
ตอบ      เกิด จากการนำทฤษฎีทวีปเลื่อนและทวีปแยกมารวมกันตั้งเป็นทฤษฎีใหม่ขึ้นมาโดยกล่าว ไว้ว่า เปลือกโลกทั้งหมดแบ่งออกเป็น แผ่นที่สำคัญ จำนวน 13 แผ่น โดยแต่ละแผ่นจะมีขอบเขตเฉพาะได้แก่ แผ่นอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยูเรเซีย แอฟริกา อินเดีย แปซิฟิก แอนตาร์กติก ฟิลิปปินส์ อาหรับ สกอเทีย โกโก้ แคริเบียน และนาซก้าแผ่นเปลือกโลกทั้งหมดไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่จะมีการเคลื่อนที่ตลอด เวลาใน 3 แบบ ได้แก่การเคลื่อนที่เข้าหากัน แยกออกจากกัน และไถลตัวขนานออกจากกันซึ่งผลของการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกทำให้เกิดปราก ฎการณ์ต่าง ๆ ขึ้น เช่น แผ่นดินไหว เทือกเขา ภูเขาไฟ และกระบวนการเกิดแร่และหิน

60..เพราะเหตุใดปรากฏการณ์ภูเขาไฟระเบิดและแผ่นดินไหว มักเกิดตามเขตมุดตัวของแผ่นธรณี
ตอบ      เพราะ แผ่นธรณีภาคใต้มหาสมุทรชนกับแผ่นธรณีภาคใต้มหาสมุทร แผ่นธรณีภาคจะมุดลงใต้อีกแผ่นหนึ่ง ปลายของแผ่นที่มุดลงจะหลอมตัวกลายเป็นแมกมาและปะทุขึ้นมาบนแผ่นธรณีภาคใต้ มหาสมุทร

61.รอยคดโค้ง รอยแตก รอยเลื่อนในหินมีลักษณะเหมือนกันหรือไม่ และเกิดขึ้นได้อย่างไร
ตอบ      - รอยคดโค้งเกิดจากชั้นหินถูกเปลี่ยนรูป-ในระดับเกินขีดอิลาสติก(elastic limit)ชั้นหินจะมีการเปลี่ยนรูปแบบพลาสติก(plastic deformation)เมื่อมีความดันรอบข้าง(confining pressure)กระทำทุกทิศทางหรือหินหนืดดันขึ้นมา หินจะเกิดการเคลื่อนที่แบบ flow ในทิศทางใดก็ได้
- รอยแตก(Fracture)เป็นการแตกอย่างไม่มีทิศทางที่แน่นอนและพื้นผิวของรอยแตกไม่เป็นระนาบเรียบ
- รอยเลื่อน(Fault) เมื่อหินถูกความเค้นหรือถูกแรงกระทำ จนมีความเครียดเกินขีดพลาสติกหินจะแตกหักเคลื่อนที่ออกจากกันเป็นรอย เลื่อน(fault)ขึ้น ปกติการเคลื่อนที่ของหินจะเกิดในทิศทางขนานกับรอยเลื่อน

62.จากแนวการเคลื่อนที่จากแผ่นธรณีต่างๆ จะมีผลต่อภูมิประเทศของโลกอย่างไรในอนาคต
ตอบ      ธรรมชาติ : อย่างรวดเร็ว เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ --> อย่างช้า ๆ  เช่น  การกร่อน
มนุษย์ : การดำรงชีวิต และ ทดลองนิวเคลียร์
 ทำโดย นางสาวชาดา พุฒซ้อนดอก ม.4/4 เลขที่ 20
ที่มา : http://writer.dek-d.com/Tnkzmoe/story/viewlongc.php?id=697963&chapter=2#ixzz1RtpRCuN8
  
 แบบทดสอบเรื่องอายุหินบนเทือกเขากลางมหาสมุทร63.หินบะซอลต์ที่อยู่ไกลและอยู่ใกล้จากรอยรอยแยกต่างกันอย่างไร
 ก. หินบะซอลต์ที่อยู่ไกลจากรอยแยกมีอายุมากกว่าหินบะซาลต์ที่อยู่ใกล้รอยแยกหรือในรอยแยก.
 ข. หินบะซอลต์ที่อยู่ใกล้จากรอยแยกมีอายุมากกว่าหินบะซาลต์ที่อยู่ไกลรอยแยกหรือในรอยแยก
ในขณะเดียวกันที่
64.เมื่อแผ่นดินเคลื่อนที่ออกไปขณะเดียวกันนั้นเกิดอะไรขึ้น
 ก. แมกมาจากใต้แผ่นธรณีภาคใต้มหาสมุทรจะถูกดันแทรกเสริมขึ้นมาตรงรอยแย
 ข. เกิดรอยต่อระหว่างแผ่นธรณีภาค
 ค. เกิดการแบ่งชั้นหิน
 ง. ถูกทุกข้อ
65.สิ่งที่เกิดขึ้นจากข้อ3 ทำให้เกิดสิ่งใด
 ก.เกิดทวีปใหม่
 ข.เกิดชั้นหินใหม่
 ค.เกิดการแข็งตัวเป็นหินบะซอลต์หรือเปลือกโลกใหม่
 ง.ไม่มีข้อถูก
66.โครงสร้างและอายุหินรองรับแผ่นธรณีภาคจึงมีอายุอ่อนสุดบริเวณใด
ก.บริเวณเทือกเขา                           ข.กลางมหาสมุทร
ค.บริเวณรอยต่อแผ่นธรณีภาค           ง.ข้อ ก และ ข้อ ข
67.โครงสร้างและอายุหินรองรับแผ่นธรณีภาคจะมีอายุมากขึ้นเมื่อเกิืดสิ่งใด ก. เข้าใกล้ขอบทวีป                         ข.เกิดมหาสมุทร                           
ข. เกิดชายฝั่ง                                 ง.เกิดบริเวณเทือเขา
68.หินที่เกิดจากตะกอนธารน้ำแข็ง ควจะเกิดขึ้นบริเวณใด
ก.ขั้วโลก                                       ข.ใกล้มหาสมุทร

ข.ใกล้รอยแยกแผ่นธรณีภาค               ง.ใกล้เทือกเขา
69.การพบหินบะซอลต์ที่บริเวณร่องลึก หรือรอยแยกบริเวณเทือกเขากลางมหาสมุทร หินที่พบแสดงถึงสิ่งใด
ก.อายุหิน                                       ข.ความลึก
ค.ชั้นของหิน                                   ง.การเกิดรอยแยกของแผ่นธรณีภาค

เฉลย 
63.ก          64. ก           65. ค            66.ง          67.ก               68. ก            69.ก

เติมคำตอบ
ทฤษฎีการแปรสัณฐานแผ่นธรณีภาคใช้สำหรับอธิบายกำเนิดของแผ่นดิน  มหาสมุทร  และสิ่งมีชีวิตที่ตายทับถมกันอยู่ในหินบนเปลือกโลก
70. สมมติฐานที่ว่าผืนแผ่นดินทั้งหมดบนโลกแต่เดิมเป็นแผ่นดินเดียวกันเรียนว่า  พันเจีย (Pangaea)
71. เมื่อประมาณ 200ล้านปีที่แล้ว พันเจียเริ่มแยกออกเป็น 2 ทวีปใหญ่คือ ลอเรเซียทางตอนเหนือและกอนด์วานาทางตอนใต้
72. ทวีปทางตอนใต้จะแตกและเลื่อนแยกออกจากกันเป็นอินเดีย อเมริกาใต้ และอัฟริกา
73. อินเดียได้เคลื่อนไปชนกับเอเชียจนเกิดเป็นภูเขาหิมาลัยซึ่งทำให้เกิดแผ่นดินและมหาสมุทรดังปัจจุบัน
74. จากหลักฐานทางธรณีวิทยา และการค้นพบซากดึกดำบรรพ์ของพืชและสัตว์ชนิดเดียวกันในทวีปต่าง ๆ ทำให้เชื่อว่า ทวีปต่าง ๆ ในปัจจุบันแต่เติมเป็นแผ่นดินเดียวกัน
75. ลักษณะโดดเด่นของพื้นมหาสมุทรแอตแลนติก ได้แก่  เทือกเขากลางมหาสมุทรซึ่งเป็นเหมือนเทือกเขายามโค้งอ้อมไปตามรูปร่างของทวีป
76. นอกจากลักษณะโดดเด่นของเทือกเขากลางมหาสมุทร ยังมีรอยร้าวแยกตัวออกเป็นร่องลึกและมีรอยตัดขวางบนสันเขา ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการเกิดแผ่นดินไหว
77. นักธรณีวิทยาแบ่งแผ่นธรณีภาคของโลกออกเป็น 2 ประเภทคือ แผ่นทวีปและแผ่นมหาสมุทร 
78. แผ่นธรณีภาคของโลกแบ่งเป็นแผ่นย่อย จำนวน 13 แผ่นและมีการเคลื่อนที่ตลอดเวลา
79. ลักษณะการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภาคได้แก่
                1. ขอบแผ่นธรณีภาคแยกออกจากกัน
                2. ขอบแผ่นธรณีภาคเคลื่อนเข้าหากัน
                3. ขอบแผ่นธรณีภาคเคลื่อนที่ผ่านกัน
80. แนวที่แผ่นธรณีภาคชนหรือมุดซ้อนกันเป็นไปได้ 3 แบบคือ
                1. แผ่นธรณีภาคใต้สมุทรชนกับแผ่นธรณีภาคใต้สมุทร
                2. แผ่นธรณีภาคใต้สมุทรชนกับแผ่นธรณีภาคพื้นทวีป
                3. แผ่นธรณีภาคพื้นทวีปชนกับแผ่นธรณีภาคพื้นทวีป
81. แผ่นธรณีภาคพื้นทวีปชนกับแผ่นธรณีภาคพื้นทวีป ทำให้เกิดเทือกเขาหิมาลัยในทวีปเอเชีย และเทือเขาแอลป์ ในทวีปยุโรป
82. นอกจากหลักฐานทางธรณีภาคและอายุหินบนเทือกเขากลางมหาสมุทรแล้ว ยังมีหลักฐานที่สนับสนุนสมมุติฐานของแผ่นพันจัยคือ  หลักฐานเกี่ยวกับซากดึกดำบรรพ์และหลักฐานอื่น ๆ อีก
83. หลักฐานจากการเปลี่ยนแปลงของอากาศที่สนับสนุนทฤษฎีการแปรสัณฐานแผ่นธรณีภาคคือ การทำให้เกิดการสะสมตะกอนในบริเวณต่าง ๆ ของโลกโดยเฉพาะหินที่เกิดจากตะกอนธารน้ำแข็ง
84. อายุเทียบสัมพันธ์หมายถึง อายุหินเปรียบเทียบซึ่งบอกว่าหินชุดใดมีอายุมากหรือน้อยกว่ากัน โดยนำมาเทียบสัมพันธ์กับช่วงเวลาทางธรณีวิทยาที่เรียกว่าธรณีกาล
85. อายุสัมบูรณ์หมายถึง อายุของหินหรือซากดึกดำบรรพ์ ที่สามารถบอกเป็นจำนวนปีที่ค่อนข้างแน่นอน
http://www.scisaneh.blogspot.com/ 
www.dmr.go.th/faq_list2.php?offset=20&f_id=&f_sub...


ทำโดย นาบุญฤิทธิ ร้อยพุทธ ม.4/4 เลขที่ 11 
 

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น